"Apollo - poznání otevírá brány vesmíru"

Program Apollo je konstituován jako program skupinového doučování pro žáky od 6. třídy ZŠ po studenty 4. ročníku SŠ včetně. Výuka probíhá v učebnách S.T.O.P. v Ostravě. Vedou ji aprobovaní lektoři matematiky, českého jazyka a angličtiny. Cílem je odstranění bariér ve vzdělávání dětí na základě jejich etnického či sociálního původu, zlepšení školní docházky a úspěšnosti ve škole. Jedním z důležitých poslání je pomoci dětem při přechodu na střední školy a návazná pomoc při studiu na SŠ.

Pro děti jsou vedeny kurzy doučování z těch předmětů, jež činí na základní škole největší potíže. Jedná se především o matematiku, český jazyk, anglický jazyk. Realizujeme výuku také ze zeměpisu, dějepisu a fyziky. Zároveň mohou děti navštěvující výuku pravidelně využít PC učebnu s připojením k internetu.

Program je určen dětem se zhoršeným přístupem ke vzdělání, jsou to například etnické menšiny a děti z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí a sociálně znevýhodnění.

Účast v programu je dobrovolná a bezplatná.