Doučování je dobrovolnický program akreditovaný MV ČR, jehož hlavním cílem je zkvalitnění úrovně mimoškolní přípravy dětí ze znevýhodněných rodin, prevence předčasného ukončování vzdělávání a motivace do dalšího vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi v nepříznivých sociálních situacích (chudoba, nízká sociokulturní úroveň a socioekonomický status, snížené dovednosti a schopnosti rodičů, výchovné a výukové problémy dětí a zejm. sumace těchto podmínek), které komplikují a ohrožují zdravý vývoj dítěte a sociální fungování rodiny. Cílem projektu je obnovení nebo zachování funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí, s využitím asistence - individuálním doučováním dětí v rodině a mentoringu.

Jedním z problémů znevýhodněných rodin je nízká vzdělanost rodičů a z toho pramenící nedostatek dovedností a vědomostí k zajištění vzdělání svým dětem.

Na realizaci programu se podílí dobrovolníci, které vyhledáváme pomocí distribuce letáků, propagačních akcí a inzercí na různých webových portálech. Dobrovolník si doučované dítě vybírá ze seznamu zájemců o doučování, kde je uveden věk dítěte, ročník, který dítě navštěvuje, a předměty, ve kterých doučování žádá. Dobrovolník tak může objektivně posoudit své znalosti a dovednosti z požadovaných předmětů a vybrat si konkrétního žáka, kterému může erudovaně s doučovanou látkou pomoci.

Program je pro doučované děti bezplatný.