SDRUŽENÍ-STOP.cz > Jaké služby Vám nabízíme?

Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí/romských žáků

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně a kvality mimoškolní přípravy dětí pocházejících ze sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí, a zároveň působit jako prevence před dřívějším ukončováním školní docházky a vzděláním samotným. Úlohou projektu je změnit kladně pohled cílové skupiny na oblast vzdělávacího procesu a zvýšit motivaci dětí k výuce a tím rozšířit jejich možnosti a vyhlídky k dalšímu vzdělávání nebo výběru povolání. Dílčím cílem úspěchu projektu je zodpovědnější přístup k plánování osobního života a integrace do společnosti.

Projekt je rozdělen do 5 na sebe vzájemně navazujících a prolínajících se aktivit a to:

  • Individuální doučování v rodinách – akreditovaný dobrovolnický program
  • Apollo – podpora žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základní na střední školy a podpora při studiu na SŠ (program pro děti od 6. tř. ZŠ až po SŠ včetně) - výuka dětí probíhá v našich učebnách za pomoci lektorů
  • Terénní pedagogický pracovník (zaměstnanci doučují v rodinách, kde děti dlouho čekají na pomoc dobrovolníka)
  • Orion - pomoc dětem 1. stupně ZŠ (výuka probíhá v našich učebnách, lektoři pomáhají s vysvětlením a porozuměním matematiky, českého jazyka a anglického jazyka)
  • Pedagogická pohotovost - program, jehož cílem je pomoci těm dětem, které mají problém s pochopením pouze určité látky/jevu a rodiče jim nedokážou s jejím vysvětlením pomoci. Výuka probíhá v našich učebnách. Pomoc je krátkodobá, po pochopení a správné aplikaci probíraného jevu v praxi je spolupráce s dítětem v aktivitě ukončena. Pomoc především v předmětech matematika, fyzika, zeměpis, anglický jazyk, chemie, český jazyk. Pro více informací a objednání aktivity prosím volejte tel. 775 993 465 (Ivona Šťovíčková), nebo vyplňte formulář a do nadpisu dotazu prosím napište "Pohotovost".

KMOTR

Program KMOTR je sociálně preventivní program pro děti a mládež ve věku 7-18 let fungující na principu individuálního přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem.

Projekt je zaměřen na práci s dětmi a mládeží, které jsou takzvaně sociálně znevýhodněné (trpí nedostatkem kamarádů z důvodů zdravotních, sociálních, rodinných, výchovných, ekonomických aj.) nebo se ocitli v náročné životní situaci (rozvod rodičů, šikana ve škole, neúspěchy ve škole způsobené poruchami učení, smrt v rodině apod.). Taktéž je zaměřen na práci s mladými lidmi, kteří se z nějakého důvodu ocitli v situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání. Jedná se o mladistvé, kteří mají např. konfliktní vztah s rodiči, mají potíže při zvládání školních nebo pracovních povinností, mohou inklinovat k rizikové skupině vrstevníků. Někteří z nich mohou být také v situaci, kdy se dopustili trestného činu a probíhá vyšetřování či soudní projednávání věci, někteří mohou být v situaci, kdy spáchání trestného činu hrozí nebo již byli nějakým způsobem soudně potrestáni, a kdy hledají způsob, jak se se vzniklou skutečností vyrovnat a vrátit se k běžnému způsobu života. Projekt tedy působí jak v oblasti primární sociální prevence, tak v oblasti sekundární a terciální soc. prevence. Jedná se o mentoringový dobrovolnický program, kdy se JEDEN proškolený dospělý dobrovolník dlouhodobě věnuje JEDNOMU dítěti ve věku 7-18 let, které se ocitlo v náročné životní situaci. Dvojice se minimálně 4-6 měsíců pravidelně alespoň jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny setkává a tráví spolu volný čas činnostmi, na kterých se oba parťáci dohodnou.

Dobrovolnické centrum

Cílem projektu je vysílající organizací (S.T.O.P.) vysílat dobrovolníky proškolené v rámci akreditovaného dobrovolnického programu Dobrovolnické centrum do přijímajících organizací, jimiž jsou zařízení poskytující sociální služby a související aktivity. Dobrovolníci přispívají ke zkvalitnění péče o klienty, vnášejí do zařízení "nový vítr" a pomáhají pozitivně naladit klienty (tráví s klienty společně volný čas, vedou různorodé zájmové kroužky, slouží jako společníci klientů). Dobrovolníci v těchto organizacích pomáhají personálu k zajišťování a zkvalitnění péče o klienty.

Mikrojesle Hvězdička

Mikrojesle Hvězdička jsou jedním z pilotních projektů mikrojesliček v ČR, které podpořilo svojí dotací MPSV a EU. Projekt si klade za cíl slaďování pracovního a rodinného života s nabídkou veřejné bezplatné a časově flexibilní služby v péči o malé děti (děti od 6 měsíců do 4 let věku včetně). Více o projektu na samostatných webových stránkách.

Potravinová pomoc

Našim klientům, kteří se pravidelně účastní našich programů a aktivit, nabízíme potravinovou pomoc díky členství v Potravinové bance. Pro klienty jiných organizací je možné pomoc zprostředkovat pouze po předchozí dohodě se sociálním pracovníkem, který s rodinou/klientem pracuje. V případě zájmu zprostředkování potravinové pomoci nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: pomoc@sdruzeni-stop.cz. Je potřeba popsat, z jakého důvodu klient pomoc potřebuje a pro kolik osob je potravinová pomoc určena (+ uvést jejich věk). Zpětně Vás budeme informovat o termínu vyzvednutí pomoci s uvedením dalších informací. Týdně je možné pomoci pouze omezenému počtu klientů. V případě, že nebudeme mít dostatek potravinových zásob, vyhrazujeme si právo pomoc neposkytnout.